ايميل رمز عبور
عضويت

مرکز پيشآفريني فراروشمقدمه:
سالها پيش از اين در کشورمان، واژه \"پيشه\" بجاي شغل يا کار استفاده مي شده و در واقع اکثريت قريب به اتفاق افراد اجتماع مهارت خاصي را آموخته و بر همان اساس راه مشخصي را در پيش مي گرفتند و مفهوم کارمندي نيز در بين آنان جاري و ساري نبوده است؛
در حقيقت، در آن روزگاران هر فردي مي دانسته که چه کار مهمي را انجام مي دهد و بر مأموريت خود در زندگي اشراف داشته است. همه مي دانستند که مخارج زندگي خود را مي بايست خود تأمين کنند و حتي زنان خانه دار هم بر اين امر آگاهي داشته اند که چه جايگاه و تأثيري در زندگي خانوادگي خود دارند بطوريکه کدبانوگري در آن روزگار يک صفت شايسته براي زنان بوده است.
بعد از ايجاد و توسعه حکوتها و دولتها، واژه کار و کارمند بيشتر جلوه نمود و نظام استخدام و حقوق بگيري جاي پيشه ها را گرفت؛ شايد اين نظام که در ابتدا توسط دولت ها و بعد از آن توسط شرکت ها و کارخانه ها مطرح گرديد و سيستم استاد و شاگردي را کنار زد، در آن شرايط و براي آن زمان مناسب و مؤثر بوده باشد، اما متأسفانه ادامه اين نظام تا قرن حاضر و در دنياي تکنولوژي امروزي بسياري از شرکت ها و سازمان ها را در کشور دچار مشکل و حتي بحران نموده است تا جائيکه مجدداً مباحث و مفاهيم مربوط به کار آفريني مطرح و پررنگ گرديده و حتي واژه کارآفريني درون سازماني نيز با هدف ارتقاء بهره وري در شرکتها و سازمانها مورد توجه قرار گرفته است.
از طرفي واژه \"کار\" که معني آن \" جنگ و ستيز\" است و يا واژه \"شغل\" که از مشغول بودن و وظيفه نشأت مي گيرد، هيچگاه نمي توانند در معنا بجاي پيشه مورد استفاده قرار گيرند.
در واقع در پيشه وري اصل بر اين است که فرد بينش لازم را براي انجام کار دارد و فلسفه و مأموريت اصلي خويش را درک نموده و مي داند چه کار مهمي را در حال انجام است! و اين بينش و نگرش فرد است که کمک مي کند تا ايده اي را خلق نموده و آنرا تا مرحله رسيدن به سود، عملياتي نمايد. با اين نوع نگرش، فرد نيازي به جنگيدن و همچنين انجام شغلي به عنوان وظيفه ندارد بلکه هر چه هست، ايمان است و باور و شکرگزاري و خدمت به ديگران.
همانطور که اديسون گفت: \" من يک روز از عمرم را کار نکردم، بلکه هر چه بود، بازي بود و تفريح \" !
از سوئي شرکت فراروش صبا با سالها تجربه در زمينه مشاوره و آموزش مديريت و منابع انساني، با گروه هاي مختلفي روبرو بوده است که در پي راهي براي غلبه بر روزمرگي و بي انگيزگي خود بوده اند:
گروه هاي ذينفع:
گروه اول:
چه بسيارند دانشجويان و فارغ التحصيلاني که در پي شغل مي گردند و هر چه بيشتر جلو مي روند، نگران تر و نا اميدتر مي شوند. اکثر آنها به دنبال شرکت يا سازماني براي استخدام هستند و آمار مربوط به بيکاري و نبود شغل در جامعه براي آنها بهانه يا حربه ايست براي بيکار ماندن و توجيه بيکاريشان.
حال آنکه تعداد زيادي از شرکتها بدنبال نيروي انساني توانمند و مؤثر مي باشند!
گروه دوم:
اغلب افراد اعم از دانشجو يا شاغل دوست دارند بدنبال آرزوهايشان بروند و به کسب و کار مورد علاقه خود بپردازند يا به نوعي کار آفريني کنند و در چارچوب اعتقادات و ارزشهاي خود فعاليت نمايند، اما بيشتر آنان کمبود منابع را بهانه مي کنند و بجاي فائق آمدن بر ترسهايشان، سعي مي کنند علائق و آرزوهاي خويش را ناديده بگيرند و بجاي خلق ايده هاي جديد و بکر ترجيح مي دهند همرنگ جماعت شده و همسو با جريانات اجتماعي به روز مرگي خود ادامه دهند تا جائيکه به آن عادت کرده و آرزوهايشان را فراموش مي کنند.
گروه سوم:
اکثريت قريب به اتفاق شاغلين، نمي دانند چه پيشه اي دارند!
آنها ساعات زيادي را مشغول کار و فعاليت و انجام وظايف خود هستند بدون آنکه از کاري که انجام مي دهند و يا راهي که در پيش گرفته اند، آگاهي عميقي داشته باشند! و براي همين لذتي هم از آن نمي برند!
اين گروه از افراد که اصولاً آرزوي مشخصي ندارند، بسيار سخت کوشند اما هر چقدر بيشتر تلاش مي¬¬کنند، کمتر به نتايج دلخواه مي رسند تا جائيکه به مرور زمان توان و انگيزه خود را از دست داده و ديگر شور و هيجاني براي رشد و بهبود و توسعه در خود نمي بينند و حتي در بسياري از موارد از نظر سازمان هم فردي ناکار¬آمد و غير مؤثر شناخته مي¬شوند.
در اغلب مواقع، آنها سازمان و مديران خود را مقصر اصلي دانسته و يا شرايط محيطي را محکوم کرده و اين باور خود که به تجربه به آن رسيده اند را به نسلهاي بعدي نيز انتقال مي دهند.
گروه چهارم:
تعداد زيادي از بازنشتگان هستند که هنوز در شوک بازنشتگي به سر مي برند و نمي توانند باور کنند که سازمان، جامعه، دولت، خانواده و ... قرار نيست براي آنها کاري بکند و يا توقعات آنها را برآورده سازد. اغلب آنها بقدري در اين شوک فرو مي روند که دچار

مشکلات و بيماريهاي جسمي و يا روحي و رواني متعددي مي¬شوند، اين در حالي است که افکار و تجربيات آنها بسيار مي تواند راهگشا و مثمر ثمر باشد ولي آنها همواره در انتظارند تا ديگران پي به اين منابع بزرگ تجربه ببرند و براي همين اصولاً تا پايان عمر در اين انتظار بسر مي¬برند.
گروه پنجم:
بانوان خانه دار، اعم از تحصيل کرده يا بدون تحصيلات دانشگاهي که در دنياي امروز با توجه به تعداد کم فرزندان و دوري بيش از حد مردان از خانواده، خود را نوعي سربار زندگي خانوادگي مي دانند و اصولا براي فرار از اين روزمرگي و بيکاري يا به سرگرمي هاي کاذب همچون جلسات زنانه و فال و ارايشگاه روي مي آورند و يا دچار مسائل روحي و رواني از جمله افسردگي مي گردند.
حال آنکه آنان بعنوان نيروهاي توانمند بالقوه اي هستند که مي توانند دست به کارهاي بزرگي بزنند.
و بسياري گروهها و دسته هاي ديگر که نمي دانند چه مي خواهند يا نمي دانند از کجا بايد شروع کنند و يا چگونه مي توانند موانع را از سر راه بردارند و با بحرانها مقابله کنند.

تأسيس مرکز پيشآفريني:
علم و دانش کارآفريني، امروزه توسط سازمان ها و مؤسسات مختلفي در کشورمان ارائه مي گردد و رشته هاي مختلف دانشگاهي در اين زمينه ايجاد گرديده است، از طرفي سازمان فني و حرفه اي و مؤسسات آموزشي آزاد زير مجموعه آن نيز براي ارائه فن و مهارت به علاقمندان در حال فعاليت مي باشند؛ اما هيچ يک از آنها در تغيير نگرش جامعه موفق نبوده اند بطوريکه اکثر فارغ التحصيلان آنها با در دست داشتن مدارک تحصيلي خود بدنبال جذب و استخدام در شرکت ها و ادارات مي باشند.
و شايد اين بدين دليل است که اين مجموعه ها، موارد بسيار مهمي از جمله راه هاي خلق ايده، مديريت ايده، مديريت کسب و کار، راه هاي تأمين منابع، روشهاي حضور در بازار و رقابت و . . . را به مخاطبين خود نمي آموزند و يا اگر مواردي را بصورت تئوري و نظري آموزش مي دهند، فراگيران را تا مرحله عملياتي شدن موضوع هدايت نمي کنند.
از اينرو شرکت فرا روش صبا بر آن شد تا براي اينکه گام کوچکي در مسير رشد، توسعه و افزايش بهره وري کشورمان\"ايران\" برداشته باشد، با توجه به فرهنگ باستاني و ملي کشور، اقدام به راه اندازي مرکزي تحت عنوان\"مرکز پيشآفريني\" نمايد.
ما در اين مرکز به علاقمندان و مخاطبين خود کمک مي کنيم تا خودشان را بيشتر بشناسند و توانمنديها و استعدادهاي خود را درک کرده و آنها را پرورش دهند.


ما با آنها همراهي مي کنيم تا بتوانند از موضوعات مورد علاقه خود، ايده اي خلق کنند و آنرا تا مرحله درآمدزائي و کسب سود پيش ببرند.
ما به مراجعين اين مرکز ياري مي رسانيم تا مأموريت خود را دريابند و يا پيشه اي را براي خود برگزينند و در نقش يک مربي، آنها را راهنمائي مي¬کنيم که چگونه مي توانند به خواسته هاي خود رسيده و موفق شوند.
ابعاد خدمات:
ابعاد خدمت رساني اين مرکز، فردي و گروهي مي باشد که در گروه هاي زير مي توانند از خدمات مرکز پيشآفريني فراروش بهره ببرند:
رديف مخاطب شرح
1 پيشه جو فردي که مي خواهد مهارتي کسب کند و در جستجوي پيشه مورد علاقه اش مي¬باشد.
2 پيشه پو فردي که در حال يادگيري مهارت در زمينه پيشه ايست که دوستش دارد.
3 پيشه ور فردي که تئوريها و تکنيکها را آموخته و در حال آزمون و خطا و کسب تجربه در پيشه مورد علاقه اش است.
4 پيشه گر کسي که هنر و مهارت خاصي را مي¬داند و مي¬تواند کسب درآمد کند و زندگي خود را از طريق پيشه اش بچرخاند.
5 پيشه دار فردي که مي تواند از طريق پيشه اش، کسب و کاري را راه اندازي کند و کسب درآمد نمايد.
6 پيشه ساز فردي که در پيشه اش، تعدادي را به کار گمارده، مديريت مي کند و براي حضور در بازار توانمند است.
7 پيشه ران کسي که از سود حاصل از پيشه اش، مي تواند سرمايه گذاري کند، شعبه و نمايندگي ايجاد کند و خدمات خود را در سطح کشور ارائه نمايد.
8 پيشه يار کسي که تجربه هاي فوق را دارد و مي¬تواند به ديگران کمک کند تا به مرحله پيشه راني برسند.
9 پيشآفرين فردي که از مرحله پيشه راني گذشته باشد و بيش از پنج کسب و کار درآمد زا را با کمک افراد مختلف راه اندازي کرده باشد و سهامدار آنها نيز باشد.


هدايت مخاطبين:
در مرکز پيشآفريني فراروش، ابتدا مصاحبه اي با مخاطب انجام گرفته و بر اساس اين مصاحبه، مخاطب در يکي از گروه هاي 9 گانه فوق قرار مي گيرد.

سپس مسير حرکت مخاطب مشخص و تدوين شده و هدايت (Coach) مخاطب آغاز مي گردد. هدايت مخاطبين در اين مرکز کاملا عملياتي و کاربردي بوده و آموزش هاي تئوري مورد نظر در هر يک از گروه ها که ليست آنها در زير آمده است توسط مخاطب و
خارج از اين مرکز مي بايست طي شود و اين مرکز تنها، نتايج کار را مورد بررسي قرار خواهد داد و در صورت لزوم مسير تدوين شده را مورد بازنگري و اصلاح قرار مي دهد.
مخاطبين اين مرکز مي بايست نتايج و دستاوردهاي عملي خود را ارائه نمايند و تنها در اين صورت مي توانند به مرحله بعدي راه يابند.
ليست آموزش هايي که مخاطبين در گروه هاي مختلف مي بايست بياموزند، عبارت است از:
(مجددا تأکيد مي گردد که اين آموزش ها مي بايست توسط خود مخاطب و در خارج از اين مرکز فرا گرفته شود.)

پيشه جو:
• اصول و فنون مذاکره
• مهارتهاي ارتباطي مؤثر
• شناخت خويشتن
• راههاي کسب مهارت

پيشه پو:
• ارتباط با کودک درون
• روشهاي يادگيري
• چگونه عاشق شويم؟!
• کمال گرائي از ضرر تا فايده
• شناخت مسير

پيشه ران:

• سهام و بازار بورس
• تحليل هاي مالي
• تعيين و تدوين استراتژي
• شناسائي بازار
• تحقيق و توسعه
• کار گروهي
• رفتار سازماني
• فرهنگ سازماني
• چرخه عمر سازماني
• روانشناسي بر اساس تحليل رفتار متقابلپيشه يار:

• روشهاي شناخت مسئله
• تکنيکهاي حل مسئله
• شناسائي مأموريت
• تغيير نگرش
• اعتماد سازي و قوت قلب
• مربي گري
• همسو سازي
• اصول رهبري
• جامعه شناسي عمومي
• مديريت استرس
• مديريت بحرانپيشه ساز:
• مهارتهاي خلق ايده
• شرکت داري
• روشهاي کار با بانکها
• مفهوم پول و روشهاي کار با آن
• جذب مشتري
• روانشناسي فروش
• ساختار سازماني
• استخدام هاي موثر
• تعيين مسير حرکت

پيشآفرين:
• آئين سخنوري
• مديريت جلسات
• واردات و صادرات
• مديريت امور نمايندگي و شعبه
• نقش و جايگاه هيئت مديره
• اصول سرمايه گذاري
• آشنائي با قانون تجارت
• تجارت الکترونيک
• روشهاي تصميم گيري مؤثر
• روشهاي پايش و بهبود
• تجارت بين الملل
• مالکيت هولدينگ


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM