ايميل رمز عبور
عضويت

پروژه «هدايت سيستم»

طراحي شده توسط شرکت فراروش صبا:
علي رغم اينکه مي دانيم تمامي سيستمهاي مديريتي و مدلها و استانداردهايي که امروزه در مباحث مديريتي از آنها استفاده مي شود از عقايد و فلسفه هاي دکتر دمينگ اتخاذ گرديده ولي در بسياري از موارد، مشاهده مي گردد که ابزار و تکنيکها جاي فلسفه اوليه را گرفته و سازمانها از هدف اوليه که همان بهبود مستمر مي باشد، دور مي شوند.
اين امر ما را بر آن داشت تا با طرحريزي يک مدل بتوانيم حرفها و عقايد دکتر دمينگ را در سازمانها و صنايع کشور عزيزمان ايران بکار بسته و بصورت اثربخشي از اين نظرات استفاده نمائيم.
هدايت سيستم، بمنظور نگهداري، به روزآوري، يکپارچه سازي و بهبود اثربخشي سيستمهاي مديريتي مستقر در سازمانها و رفع مشکلات اجرائي اين سيستمها، طرحريزي شده و متناسب با ساختار خاص هر سازمان، انعطاف پذير مي باشد.

ويژگي ها
تعيين و شفاف سازي ارتباطات منطقي بين سيستمهاي مديريتي موجود در سازمان و اطمينان از درک و اجراي اين سيستمها توسط تمامي کارکنان
تعيين ميزان اثربخشي سيستمهاي موجود و انجام تحليلهاي مربوطه
بهبود اثربخشي سيستمهاي موجود
يکپارچه نمودن سيستمهاي مديريتي موجود تا حد امکان
اطمينان از دستيابي سازمان به اهداف خود
تسهيل در اجرا و بکار گيري سيستمهاي مديريتي مختلف مستقر شده در سازمان

System Coaching

هدف: شناسايي مشکلات خاص هر سازمان در اجرا و بکارگيري سيستمهاي مديريتي و ارائه راهکار جهت رفع علل ريشه اي آنها.
هدايت سيستم، بمنظور نگهداري، به روزآوري، يکپارچه سازي و بهبود سيستمهاي موجود در سازمانها و رفع مشکلات اجرائي اين سيستمها، طرحريزي شده و متناسب با ساختار خاص هر سازمان، بومي مي گردد. بعبارت ديگر با توجه به سيستمهاي موجود در سازمان، مواردي به بندهاي اجرائي اين سيستم ( که در زير آمده ) اضافه و يا از آن حذف گردد.
هدايت سيستم در ابتدا، نيازمند انجام ارزيابي مطابق چک ليست هدايت سيستم مي باشد. انجام اين ارزيابي باعث مي شود تا:
-شناسايي وضعيت موجود صورت گرفته، فاصله سازمان تا اجراي ايده آل سيستمهاي مستقرشده تعيين گردد.
-برنامه زمان بندي بصورت منطقي و اثر بخش ارائه گردد و تعداد نفرات لازم در تيم کارفرما تعيين شود.
-بندهاي اجرائي هدايت سيستم، مطابق با نياز مشتري، مرتب و اولويت بندي گردد.
-معياري براي مقايسه اثربخشي سيستمهاي مديريتي، در ابتدا و انتهاي هدايت سيستم بدست آيد.
هدايت سيستم با توجه به سابقه سازمان و سابقه سيستمهاي مستقر شده، منابع سازماني( بخصوص منابع انساني)، آرمان و مأموريت سازمان و تکنولوژي موجود در سازمان، اقدام به طرحريزي مکانيزم نگهداري، به روزآوري، بهبود و آموزش در سازمان مي نمايد بنحوي که مشکلات و مغايرتهاي اجرايي سيستمها به حداقل ممکن کاهش يابد.


خدمات قابل ارائه فراروش در پروژه هدايت سيستم

1-بازنگري و يا اصلاح فرآيندها و طراحي مجدد نقشه فرآيندها در صورت لزوم
2-تعيين و يا بازنگري شاخصها و انجام تجزيه و تحليلهاي مربوطه
3-تعيين و يا بازنگري اهداف، سيستم هدف گذاري و روش اولويت بندي اهداف
4-برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف و پايش برنامه ها
5-بازنگري، اصلاح و همراهي با سازمان جهت نگهداري و بروزآوري سيستمهاي کنترل مدارک و سوابق، ساختار سازماني و موارد مربوط به منابع انساني از جمله آموزش، تعمير و نگهداري، کنترل وسايل پايش و اندازه گيري، انعقاد قرارداد و فروش، ارتباط با مشتري شامل نظرسنجي و انجام تجزيه و تحليلهاي لازم، خريد، ارزيابي تأمين کنندگان، طرحهاي کيفي، برنامه ريزي توليد، شناسايي و رديابي، انبارش و کنترل موجودي و ساير موارد بر حسب نياز
6-شناسايي و به روزآوري جنبه هاي زيست محيطي، خطرات ناشي از کار و اندازه گيري ريسکهاي مربوطه
7-شناسايي و به روزآوري قوانين و مقررات مورد نياز سازمان و اطمينان از در دسترس بودن آنها
8-همراهي با سازمان درانجام کنترلهاي عملياتي و آمادگي در شرايط اضطراري
9-جمع آوري و به روزآوري اطلاعات مربوط به توانمندسازهاي سازمان ( 5 معيار مدل EFQM ) و نتايج مربوطه ( 4 معيار مدل EFQM به تفکيک عملکردي/برداشتي )
10-نيازسنجي، تعيين و اولويت بندي پروژه هاي بهبود، نظارت بر اجراي آنها و ارائه گزارشات مورد نياز سازمان
11-بازنگري و به روزآوري استراتژيهاي سازمان
12-بازنگري و به روزآوري نقاط قوت و ضعف و همچنين تهديدها و فرصتها
13-نظارت بر اجرا و کنترل استراتژيها از طريق BSC
14-بازنگري، اصلاح و به روزآوري مستندات سازمان از قبيل آرمان، مأموريت، ارزشهاي سازماني، خط مشي ها، نظامنامه ها، اظهارنامه، رويه ها، دستورالعملها، فرمها و . . .
15-همراهي با سازمان در انجام خودارزيابي، مميزيهاي داخلي و مشخص نمودن مغايرتها، نقاط قوت، حوزه هاي بهبود و عدم انطباقها و ارائه راهکار جهت رفع علل ريشه اي آنها و ارائه برنامه جهت جلوگيري از رخدادهاي مشابه ( اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه ) و انجام پيگيريهاي لازم
16-طراحي و يا بازنگري سيستمهاي گزارش دهي و گزارش گيري و تعيين نحوه و پريودهاي زماني جهت پيگيريهاي لازم از جمله بازنگريهاي مديريت
17-همکاري با سازمان و ارائه برنامه جهت حفظ و تمديد گواهينامه هاي اخذ شده و همچنين همراهي و هدايت سازمان جهت شرکت در جوايز ملي کيفيت و يا بهره وري و يا اخذ گواهينامه در ارزيابي هاي شرکتهاي بالا دستي
18-بازآموزي کاربران سيستمهاي مختلف و آموزش کارکنان جديدالاستخدام
19-آموزش و تمرين مهارتهاي کار تيمي، جلسات طوفان ذهني، روشهاي خلاق حل مسأله و . . . و ارتقاء انگيزه کاربران سيستم از طريق آموزش بکارگيري سيستمها در زندگي شخصي آنها
20-آگاهي لازم به سازمان از آخرين تغييرات و ويرايشهاي جديد سيستمهاي قابل استفاده و ارائه راهکارهاي جديد جهت تسهيل اجراي سيستمها.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM