ايميل رمز عبور
عضويت

بسته آموزشي «مهارتهاي عمومي بهره وري»

شرح و بيان مسأله:
قرارگرفتن درمسير ارتقاء بهره وري آرزوي تمامي مديران و رهبران دلسوز و کارآمد مي باشد. اکثرآنها دائماً درتلاشند تا خودشان، کارکنانشان و نهايتاَ سازمانشان را در اين مسير قرارداده و از مزاياي آن بهره مند گردند. اما در بسياري از موارد ،روشهاي قرارگرفتن در اين مسير به آساني بدست نيامده و تنها بصورت آزمون و خطا فعاليتهايي با اين هدف انجام مي گيرد.
شرکت کنندگان در اين دوره آموزشي مي آموزند که با توجه به شرايط و وضعيت فعلي و امکانات موجود خود، ازکجا مي بايست آغاز نموده و چگونه مي توانند در اين مسير قرارگرفته و آنرا استمرار دهند.

ويژگي ها
اين بسته آموزشي، دومين جزء از بسته آموزشي «ارتقاء بهره وري» مي باشد.
اين بسته آموزشي شامل 5 عنوان سمينار 4 ساعته مي باشد که در زير ذکر شده است. و توصيه مي گردد به همان ترتيب برگزار گردد.
سيلابسها و رئوس مطالب هر يک از 5 سمينار را مي توانيد در بخش «آموزشهاي ويژه» مشاهده نمائيد.
توصيه مي گردد، مخاطبين اين بسته آموزشي، مديران و کارشناسان سازمان باشند.
توصيه مي گردد، مخاطبين از سمينار اول تا پنجم که تقريبا طي 10 تا 15 هفته برگزار مي گردد، ثابت بمانند.

عناوين 5 سمينار اين بسته آموزشي:

- يک رهبر باشيم
- هدف گزاري و برنامه ريزي
- جانشين پروري و تفويض اختيار
- بازسازي سازماني
- مديريت بر مبناي عشق


توضيحات:

اين بسته آموزشي بگونه اي طراحي گرديده است که بستر بسيار مناسبي را جهت بسته آموزشي ‹‹ مهارتهاي پيشرفته بهره وري›› مهيا مي سازد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM