ايميل رمز عبور
عضويت

بسته آموزشي «ارتقاء بهره وري »

شرح و بيان مسأله:
فراروش با سالها تجربه در زمينه مشاوره به مديران در سازمانها و شرکتهاي مختلف و با علم به مسائل جاري و روزمره سازمانها، يکي از راههاي کاربردي در زمينه ارتقاء بهره وري را فرهنگ سازي از طريق آموزشهاي بينشي، دانشي و بصورت مستمر مي داند.
از اينرو بسته آموزشي حاضر در سه دسته و با 15 عنوان آموزشي، طرحريزي و آماده ارائه گرديده است.

ويژگي ها
اين بسته آموزشي براي رده هاي مديريتي و کارشناسي پيشنهاد مي گردد.
تعداد شرکت کنندگان در سمينارهاي مربوط به اين بسته آموزشي نبايد از 25 نفر بيشتر باشد.
در پايان اين بسته آموزشي، شرکت کنندگان قادر خواهند بود با استفاده از شاخصهاي بهره وري که خود تعيين مي کنند، ميزان بهره وري فردي، واحد و سازمانشان را اندازه گيري نمايند.
شرکت کنندگان در سمينارهاي اين بسته آموزشي مي توانند با نگرشي مثبت و با استفاده از خلاقيت، فرهنگ بهره وري را در سازمان تسري و ارتقاء دهند.

گروه بندي اين بسته آموزشي:

بسته آموزشي «ارتقاء بهره وري» شامل سه دسته (بسته آموزشي) زير مي باشد:
- بسته آموزشي «مهارتهاي مقدماتي بهره وري»
- بسته آموزشي «مهارتهاي عمومي بهره وري»
- بسته آموزشي «مهارتهاي پيشرفته بهره وري»
هر يک از اين گروهها، خود شامل 5 سمينار 4 ساعته مي باشد که توضيحات بيشتر آنها در همين بخش از سايت فراروش قابل مشاهده مي باشد.


توضيحات:

- اين بسته آموزشي بگونه اي طراحي گرديده است که بطور 2 هفتگي يا 3 هفته يکبار، يکي از عناوين آموزشي که زير مجموعه هاي سه دسته فوق مي باشند برگزار گردند بطوريکه در طول يک سال کل اين بسته براي يک گروه مخاطب ارائه گردد.
- همچنين هر سمينار با تکاليف عملي همراه خواهد بود که توسط مخاطبين در محيط واقعي سازمان مي بايد انجام و در جلسه بعدي ارائه گردد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM