ايميل رمز عبور
عضويت

پروژه «توازن زندگي»

موضوع مشاوره:
در اين پروژه، مشاور در کنار مخاطب قرار گرفته و طي 8 جلسه 3 ساعته که تقريبا در طول 4 تا 5 ماه انجام مي گيرد به موضوعات زير مي پردازد:
- آسيب شناسي و عارضه يابي ابعاد زندگي
- هدف گذاري براي هر يک از ابعاد زندگي
- برنامه ريزي عملياتي جهت هر يک از اهداف
- کمک به مخاطب جهت قرار گرفتن در مسير ارتقاء سطح زندگي
- مقايسه وضع بوجودآمده با وضعيت قبلي

مخاطب:

اين مشاوره بصورت فردي ارائه مي گردد و بيشترين تأثير را بر روي مديريت ارشد يک سازمان خواهد داشت.
البته ساير مديران نيز مي توانند بصورت انفرادي از اين مشاوره بهره گيرند.
توصيه مي گردد، جلسات مربوطه خارج از محيط سازمان و دور از هياهوي روزمره اداري صورت پذيرد. (اصولا مشتريان، از محيط شرکت فراروش صبا استفاده مي نمايند.)


خروجي پروژه:

مهمترين دستاوردهاي اين مشاوره، عبارتند از:
- آگاهي مخاطب از نقاط ضعف و قوت خود
- کاهش استرسها و تنشهاي روزمره با مديريت صحيح آن
- ايجاد و ارتقاء نگرش مثبت در مخاطب
- نظم دهي به ساختار ذهني و يافتن راه حلهااز اين طريق
- احساس رضايت بيشتر خانواده از مخاطب
- افزايش سلامت جسمي و رواني
- بالارفتن روحيه رهبري در مخاطب


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM