ايميل رمز عبور
عضويت

پروژه «بازسازي سازماني»

موضوع مشاوره:
در اين پروژه، مشاور در کنار اعضاي هيأت مديره و معاونين رده بالاي سازمان قرار گرفته و با همکاري آنها و در قالب جلسات طوفان ذهني موضوعات زير را مورد بررسي قرار مي دهد:
- ساختار موجود سازماني
- نظام مديريتي موجود
- ساختار نيروي انساني
- گروههاي ذينفع و توقعات هر يک
- ساختار فرآيندها و نحوه خدمت رساني
سپس با انجام يک دوره مميزي و بازديد از کل سازمان و واحدهاي مربوطه، اقدام به تدوين و ارائه گزارشي مبني بر عارضه هاي موجود و راهکاري عملياتي جهت مرتفع نمودن هر يک از آنها در زمينه هاي فوق الذکر مي نمايد.
مدت زمان انجام موارد فوق و ارائه مشاوره هاي لازم به حجم و اندازه سازمان بستگي دارد.

مخاطبين:

در جلسات مربوط به اين پروژه مي بايد رده مديران ارشد سازمان حضور داشته باشند.
فرد رابط بين مشاور و تيم مذکور در اين پروژه، مديريت ارشد (مثل مديرعامل) سازمان مي باشد که لازم است زمان کافي و مورد نظر مشاور را به اين امر اختصاص دهد.


خروجي پروژه:

هدف اصلي اين پروژه، قرار گرفتن سازمان در مسير بهبود مستمر مي باشد که اين هدف به نوبه خود دستاوردهاي زير را در پي دارد:
- تهيه ساختار سازماني متناسب با وضعيت شرکت
- بازنگري فرآيندها و حذف اتلافات
- دسته بندي گروههاي ذينفع و تعيين روشهاي سريع و باکيفيت خدمت رساني
- برنامه ريزي منابع انساني جهت دستيابي به اهداف آتي


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM